Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp thực hiện 2021

CV: 261/VHL-KHTC

19/02/2020

XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÁC CẤP THỰC HIỆN 2021

           Thực hiện Công văn số 254/BKHCN-KHTH ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021;

           Thực hiện Công văn số 261/VHL-KHTC ngày 19/02/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2021;

           Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thông báo tới các cán bộ nghiên cứu hướng dẫn của Viện Hàn lâm đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp Viện Hàn lâm KH&CN VN thực hiện năm 2021 như sau:

STT Nội dung Hướng dẫn Hình thức
nộp hồ sơ đề xuất
Nơi nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Thời hạn nộp
Địa chỉ Email
I Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia
1.1 Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia Phụ lục 1;2;3 Bản in có ký và đóng dấu
& File mềm chuyển qua email
VHL KH&CN VN (Ban
Kế hoạch tài chính)
khtc@vast.vn Trước
30/5/2020
1.2 Các Chương trình/ Đề án cấp quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành thực hiện, trong đó có Chương trình Tây Nguyên 3 và Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ Theo thông báo của các
Ban chủ nhiệm Chương trình
1.3 Nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư VHL KH&CN VN (Ban
Kế hoạch tài chính)
khtc@vast.vn Trước
30/5/2020
II Đề xuất nhiệm vụ KHCN ủy quyền cho Viện Hàn lâm thực hiện Phụ lục 1; 3 Bản in có ký và đóng dấu
& File mềm chuyển qua email
VHL KH&CN VN (Ban
Kế hoạch tài chính)
khtc@vast.vn Trước
29/4/2020
III Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm Phụ lục 1;3
3.1 Nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm Theo hướng dẫn riêng của Ban Hợp tác Quốc tế
3.2 Đề tài thuộc nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm, hợp tác với địa phương và hai Chương trình Phát triển công nghệ và Phát triển sản phẩm thương mại Theo hướng dẫn riêng của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
3.3 Nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm khác
3.3.1 Đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ Quyết định số 2385/QĐ-VHL ngày 20/12/2019 của VHL KH&CN VN Thực hiện qua hệ thống OMS của VHL: http://office.vast.vn/oms
& Bản in có ký và đóng dấu
VHL KH&CN VN (Ban
Kế hoạch tài chính)
  Trước
29/4/2020
3.3.2 Đề tài trong Chương trình Vật lý cấp Viện Hàn lâm Phụ lục 1; 3 Bản in có ký và đóng dấu
& File mềm chuyển qua email
VHL KH&CN VN (Ban
Kế hoạch tài chính)
khtc@vast.vn Trước
29/4/2020
3.3.3 Đề tài trọng điểm, đề tài độc lập, Chủ tịch viện giao và các nhiệm vụ khác Phụ lục 1; 3 Bản in có ký và đóng dấu
& File mềm chuyển qua email
VHL KH&CN VN (Ban
Kế hoạch tài chính)
khtc@vast.vn Trước
15/5/2020

Lưu ý:

– Các cán bộ nghiên cứu có đề xuất và tham gia đăng ký tuyển chọn đề tài, nhiệm cụ KHCN cho kế hoạch năm 2021 của Viện Hàn lâm đề nghị thực hiện theo hướng dẫn.

– Các đề xuất đề tài KHCN không đúng mẫu quy định hoặc gửi về sau thời hạn quy định trên đều không hợp lệ và không được chấp nhận, xem xét.

Link tải biểu mẫu, các văn bản hướng dẫn liên quan: https://bom.to/erm4r9

Chia sẻ