Phim tài liệu với nội dung: “Triển vọng mở với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – Tập 2” do VTV phối hợp với VNSC thực hiện.

nguồn: http://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-trien-vong-mo-voi-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-tap-2-263649.htm