Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp viện hàn lâm thực hiện từ 2021

CV: 299/VHL-ƯDTKCN

25/02/2020

ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CẤP VIỆN HÀN LÂM THỰC HIỆN TỪ 2021 

             Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Năm 2020 Viện Hàn lâm phê duyệt được 04 nhiệm vụ Phát triển công nghệ; 04 dự án SXTN; 05 đề tài hợp tác với Địa phương; 04 dự án PTSPTM);

           Thực hiện Công văn số 299/VHL-ƯDTKCN ngày 25/02/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2021;

            Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thông báo tới các nghiên cứu viên của Trung tâm việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cao theo các hướng chi tiết như sau:

STT Nội dung Hồ sơ đăng ký Kinh phí đề xuất Thời gian thực hiện Quy định chi tiết
1 Hướng đề tài KHCN hợp tác với bộ, ngành, địa phương (UDNGĐP) Phiếu đề xuất mẫu 1.1 hoặc 1.2

Văn bản đề nghị hợp tác thực hiện đề tài của các cấp có thẩm quyền ở bộ, ngành, địa phương (mẫu tham khảo 1.3)

Không quá 1.000 triệu đồng

(phần kinh phí VHL cấp)

02 năm Văn bản số 1799/QĐ-VHL ngày 23/10/2019 của Viện Hàn lâm về việc “Ban hành quy định quản lý đề tài hợp tác với bộ, ngành, địa phương cấp VHL KH&CN VN”
2 Hướng dự án sản xuất thử nghiệm (UDSXTN) Phiếu số 2.1

Văn bản cam kết đối ứng nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của dự án theo mẫu 2.2

Không quá 1.200
triệu đồng(phần kinh phí VHL cấp)
02 năm Văn bản số 2408/QĐ-VHL ngày 26/12/2018 của Viện Hàn lâm về việc “Ban hành quy định quản lý các dự án sản xuất thử nghiệm cấp VHL KH&CN VN”
3 Hướng nhiệm vụ Phát triển công nghệ (UDPTCN) Phiếu đăng ký nhiệm vụ Phát triển công nghệ mẫu phiếu số 3.1 Không quá 700 triệu đồng đối với đề xuất hạng A có bằng sáng chế

Không quá 600 triệu đồng đối với đề xuất hạng B có bằng Giải pháp hữu ích

03 năm Văn bản số 1970/QĐ-VHL ngày 08/11/2018 của VHL về việc “Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm”
4 Hướng dự án sản phẩm thương mại hóa (UDSPTM) Phiếu số 4.1 và phiếu số 4.2 Không quá 1.000 triệu đồng

(phần kinh phí VHL cấp)

02 năm Văn bản số 2366/QĐ-VHL ngày 21/12/2018 của VHL về việc “Ban hành quy định quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm”

*Lưu ý: Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học đặc biệt quan trong có thể đề xuất vượt mức tối đa nhưng phải giải trình rõ về tính cấp thiết.

Link tải biểu mẫu, các văn bản hướng dẫn liên quan: https://bom.to/OQ7Ee7

Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thời gian tiếp nhận đề xuất, đăng ký: Trước ngày 24/4/2020 (tính theo dấu bưu điện)

Địa chỉ tiếp nhận phiếu đề xuất, đăng ký hoặc hồ sơ: Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37912612 ; Di động: 0987.55.99.35 hoặc 0984.104.914

Email: buihien@vast.vn

Chia sẻ