Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • Tòa nhà VNSC (A6), số 18, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: (+84) 4-37917675
  • Fax: (+84)4-37627205
  • Email: info@vnsc.org.vn