Giá trị cốt lõi

Từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (TTVTVN) đã luôn xác định giá trị cốt lõi của mình là “Nhân”, “Tâm”, “Tầm”. Trong đó TTVTVN đặt con người với niềm đam mê, tinh thần đồng đội và ý chí bền gan không ngại gian khó làm nền tảng để xây dựng và phát triển ngành công nghệ Vũ trụ Việt Nam.

Sứ mệnh

Đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đào tạo Công nghệ Vệ tinh và xa hơn là Công nghệ Vũ trụ ở Việt Nam tiến tới trình độ quốc tế để đóng góp quan trọng cho sự phát triển Công nghệ Vũ trụ đất nước, khu vực và thế giới.

Tầm nhìn

Luôn tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đào tạo Công nghệ Vũ trụ đặc biệt là Công nghệ Vệ tinh góp phần nâng cao giá trị cuộc sống người dân Việt Nam và phục vụ Tổ quốc.