Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

Viện Hàn lâm Khoa học và Cộng nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Quyết định 1288/QĐ-VHL. Trong đó nêu rõ:

Chức năng

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ; tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Nhiệm vụ

 • Tiếp nhận, thực hiện, quản lý, khai thác Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với các nhiệm vụ cụ thể sau:
  • Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ;
  • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm vệ tinh;
  • Điều khiển, vận hành và quản lý vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam;
  • Thu thập dữ liệu, lưu trữ, xử lý và phát triển các ứng dụng ảnh vệ tinh phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ
 • Thực hiện các nhiệm vụ của Quốc gia trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Xây dựng cơ sở vật chất, triển khai thực hiện các dự án quốc gia và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
 • Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao hiểu biết cho đại đa số người dân về tầm quan trọng và lợi ích của khoa học và công nghệ vũ trụ với việc phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
Chia sẻ