Viện Hàn lâm Khoa học và Cộng nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia tại Quyết định 289/QĐ-VHL. Trong đó nêu rõ: 

Chức năng

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh; tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Nhiệm vụ

  • Tiếp nhận, thực hiện, quản lý, khai thác Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.
  • Thực hiện các nhiệm vụ của Quốc gia trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vệ tinh.
  • Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
  • Tuyên truyền và nâng cao hiểu biết cho đại đa số người dân về tầm quan trọng và lợi ích của công nghệ vũ trụ với việc phát triển kinh tế, xã hội.
  • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và các lĩnh vực khác có liên quan;
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và các lĩnh vực khác có liên quan;
  • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và các lĩnh vực có liên quan;
  • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.