Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý công sản và cơ sở dữ liệu quản lý công sản tại Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

Chủ nhiệm đề tài ThS. Lại Thị Thanh Thúy
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2017-2017
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
24,3
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện

 

Chia sẻ