Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu và đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý Trung tâm Vệ tinh Quốc gia giai đoạn 2016-2025

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phan Thu Hoài
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2015-2015
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
19,9
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ