Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu tiêu chuẩn ECSS hỗ trợ phát triển phần mềm vệ tinh

Chủ nhiệm đề tài ThS. Ngô Thị Hoài
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2017-2017
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
26
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện

 

Chia sẻ