Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư Trung tâm Công nghệ tiên tiến Việt Nam- Nhật Bản

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Anh Tuấn
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2017
Thuộc chương trình
Cán bộ tham gia  PGS.TS. Phạm Anh Tuấn và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
500
Tình trạng (09/2017) Đang thực hiện

 

Chia sẻ